در سیزدهمین سالیاد قتل عام وحشیانه طالبان در یکاولنگ بامیان، به تاریخ ١٩ جدی ١٣٩٢ (٩ جنوری ٢٠١٤) «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» همراه با خانواده های قربانیان محفل بزرگی را در یکاولنگ برگزار نمود. درین محفل که بیش از دوهزار تن شرکت نموده بودند، ویدا احمد رئیس انجمن سخنرانی نموده به بازماندگان قربانیان تعهد سپرد که تا کشانیدن عاملان یکچنین فجایع به محاکمه از تلاش و دادخواهی دست برنخواهد داشت.


تصاویر جانباختگان

من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمی‌خیزند!
  • Zekiria.jpg
  • Feraidon.jpg
  • Mohamad_Alam.jpg
  • Leeda_omid.jpg
  • Narandar_Sing.jpg
  • Shokria.jpg
  • Saleha.jpg
  • Nainawaz.jpg
  • Akram_Yari.jpg
  • Haidar_laheebb.jpg
Send Image