"انجمن اجتماعی دادخواهان افغان" به تاریخ ۳۱ حمل ۱۳۹۳ همراه با تعدادی از بستگان شهدای قتل عام کرهاله کنر محفل یادبودی را دراسد آباد ولایت کنر برگزار نمود. به تاریخ ۳۱ حمل ۱۳۵۸ نوکران روس ۱۲۶۰ تن از مردم مظلوم کرهاله را قتل عام نموده در گور جمعی مدفون کردند.

تصاویر جانباختگان

سیاهروز ۶ جدی ننگ ابدی بر جبین مزدوران روس!
  • Zekiria.jpg
  • Saleha.jpg
  • Nainawaz.jpg
  • Shokria.jpg
  • Haidar_laheebb.jpg
  • Feraidon.jpg
  • Leeda_omid.jpg
  • Mohamad_Alam.jpg
  • Narandar_Sing.jpg
  • Akram_Yari.jpg
Send Image