«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» برای یادبود از قربانیان فاجعه هشتم و هفتم ثور، به تاریخ ٩ ثور ١٣٩٣ (٢٩ اپریل ٢٠١٤) نمایش عکس کنارجاده‌ای را در جاده ده‌بوری کابل در جوار پوهنتون کابل راه انداخت. صدها عکس از قربانیان بیش از سه دهه جنگ و جنایات خلق و پرچم، تنظیم های جهادی، طالبان و نیروهای امریکایی و ناتو به نمایش گذاشته شد.

تصاویر جانباختگان

من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمی‌خیزند!
  • Haidar_laheebb.jpg
  • Narandar_Sing.jpg
  • Zekiria.jpg
  • Nainawaz.jpg
  • Leeda_omid.jpg
  • Akram_Yari.jpg
  • Mohamad_Alam.jpg
  • Saleha.jpg
  • Feraidon.jpg
  • Shokria.jpg
Send Image