٢۰ قوس ١٣٩۳ (١۱ دسمبر ٢٠١۴): «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» بخاطر یادبود از قربانیان دوره سیاه میهنفروشان خلق و پرچم بر قبرهای جمعی جانباختگان در پولیگون پلچرخی اکلیل گل گذاشت.
در این مراسم تعداد وسیع از فامیل های قربانیان شرکت نموده بودند که در سخنرانی های شان از خاطرات تلخ آن روزگار و ناپدید شدن عزیزان شان یاد نمودند.

تصاویر جانباختگان

سیاهروز ۶ جدی ننگ ابدی بر جبین مزدوران روس!
  • Narandar_Sing.jpg
  • Zekiria.jpg
  • Shokria.jpg
  • Haidar_laheebb.jpg
  • Leeda_omid.jpg
  • Akram_Yari.jpg
  • Mohamad_Alam.jpg
  • Nainawaz.jpg
  • Saleha.jpg
  • Feraidon.jpg
Send Image