«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به تاریخ 19 جدی 1393 بخاطر يادبود از چهاردهمین سالروز قتل عام يكاولنگ تصاوير و ليست قربانيان اين فاجعه را یک بار دیگر در پوستری به چاپ رسانيده در جاده های شهر كابل نصب نمود.

تصاویر جانباختگان

۶ جدی روز سیاه در تاریخ کشور ما!
  • Haidar_laheebb.jpg
  • Leeda_omid.jpg
  • Mohamad_Alam.jpg
  • Narandar_Sing.jpg
  • Saleha.jpg
  • Nainawaz.jpg
  • Shokria.jpg
  • Zekiria.jpg
  • Akram_Yari.jpg
  • Feraidon.jpg
Send Image