به تاریخ 19 جدی 1379، طالبان ددمنش صدها هموطن مظلوم ما را در یکاولنگ بامیان با وحشت تمام قتل‌عام کردند. «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به خون پاک شهیدان معصوم سوگند یاد می‌کند که تا محاکمه و مجازات عاملان چنین جنایت نابخشودنی دست از تلاش و دادخواهی برنخواهد داشت.
فلم مستندی از مصاحبه نماینده «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» با جمعی از بازماندگان قتل‌عام یکاولنک.


تصاویر جانباختگان

من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمی‌خیزند!
  • Zekiria.jpg
  • Haidar_laheebb.jpg
  • Leeda_omid.jpg
  • Feraidon.jpg
  • Narandar_Sing.jpg
  • Nainawaz.jpg
  • Akram_Yari.jpg
  • Shokria.jpg
  • Saleha.jpg
  • Mohamad_Alam.jpg
Send Image